หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 

การเดินทางเข้าสู่ตำบลคลองน้ำไหล สามารถทำโดย ใช้ถนนหมายเลข 1117 ซึ่งเป็น ถนนสายหลักลาดยางติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอคลองลานได้สะดวก
ถนนลาดยางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จำนวน 6 สาย ดังนี้

สายที่ 1 ตำบลคลองน้ำไหล ติดต่อกับ ตำบลคลองลานพัฒนาและตำบลสักงาม

สายที่ 2 ตำบลคลองน้ำไหล ติดต่อกับที่ว่าการอำเภอคลองลาน

สายที่ 3 สายบ้านแม่สอด - ไปบ้านสุขสำราญ

สายที่ 4 สายบ้านแม่สอด - ไปน้ำตกคลองน้ำไหล

สายที่ 5 บ้านคลองน้ำไหล - ไปบ้านบึงหล่ม

สายที่ 6 สายน้ำตกคลองน้ำไหล – ไปน้ำตกคลองลาน

น้ำ
มีน้ำตกคลองน้ำไหล ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล และไหลสู่คลองธรรมชาติและไหลไปรวมกันที่บึงหล่ม
ป่าไม้

อุทยานแห่งชาติคลองลาน

กรมป่าไม้ได้มอบให้คณะกรรมการป่าชุมชนดูแลพื้นที่ป่า หมู่ที่ 6 จ้านวน 1,000 ไร่

ป่าชุมชนหมู่ที่ 16 จ้านวน 1,300 ไร่ ป่าชุมชนหมู่ที่ 17 จ้านวน 1,300 ไร่ ป่าชุมชน หมู่ที่ 24 จำนวน 300 ไร่ ป่าชุมชนหมู่ที่ 23 จ้านวน 672 ไร่ 72 ตารางวา
ภูเขา
มีลักษณะซ้อนกันหลายชั้นเป็นภูเขาที่มีส่วนผสมของดิน หิน กรวด มีต้นไม้หลากพันธุ์ขึ้น ปกคลุม เป็นป่าผลัดใบในฤดูแล้ง
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ตำบลคลองน้ำไหลมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีใช้ตลอดปี
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลอง จำนวน 3 แห่ง
  คือ ลำน้ำคลองน้ำไหล ลำคลองปิ่นโต ลำคลองใหญ่

บึง จำนวน 1 แห่ง
  คือ บึงหล่ม      

น้ำตก จำนวน 1 แห่ง
  คือ น้ำตกคลองน้ำไหล      
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น จำนวน 7 แห่ง

บ่อน้ำผิวดิน จำนวน 17 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

มีน้ำตกคลองน้ำไหล ไหลจากอุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นต้นก้าเนิดของแหล่งน้ำในพื้นที่ มีลำคลองหลัก คือ คลองน้ำไหล คลองปิ่นโต คลองใหญ่ คลองพลู
มีบึงขนาดใหญ่ชื่อบึงหล่มอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านบึงหล่ม และมีอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล อ่างเก็บน้ำคลองพลู อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล 3 สระเก็บน้ำกระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน
 


มีลักษณะของที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย

มีป่าอุทยานแห่งชาติคลองน้ำลาน เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ใหญ่ประเภท ไม้ยาง ไม้สัก ฯลฯ ป่าชุมชนที่ชุมชนดูแล จำนวน 5 ป่า ป่าเศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้ยางพารา ไม้ผล