หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 

 
 
   
 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน [ 28 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [ 28 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 105  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ อบรมเด็ก เยาวชน และประชาชนอาสานำเที่ยวตำบลคลองน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 88  
 
รายงานผลโครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยดำ ประจำปี 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 138  
 
รายงานผลโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติราชการของฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 94  
 
รายงานผลโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คลองน้ำไหล [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติราชการ [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในงานบริการ [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานผลการอบรมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร [ 27 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางละเมิดและแนวทางปฎิบัติกรณี สตง. ทักท้วงเรียกเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้าไหล [ 2 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 127  
 
  (1)     2