หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
แผนการดำเนินงาน
 

ประกาศ
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 1  
คิวอาร์โค้ด
ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
คิวอาร์โค้ด
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 1 เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็น.แนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้  และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.khlongnamlai.go.th  https://pubhtml5.com/iixq/mphx/?fbclid=IwAR25Xy4_Uym1aVqhoFCYBtzdk2KEGjj0K9GiN-Mh20_dJ0f98bvwXsGYQPU

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2564 เวลา 16.53 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 089-961-8686
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10