หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
แผนการดำเนินงาน งปม. พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้  และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.khlongnamlai.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 14.49 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 30 ท่าน