หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562  
 

       ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ด่วนที่สุด ที่ กพ 0023.3/ว719 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562  เรื่อง  การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม  2562  นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไปแล้ว   เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว  นั้น
และได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือด้วยดี   ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลและหน่วยงานภาครัฐจะได้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 14.30 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 84 ท่าน