หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประกาศ ณ วันที่  15 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 หมวด ๕ ข้อ 26 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ
บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน  รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้  และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.khlongnamlai.go.th จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 11.44 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 87 ท่าน