หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
 

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ในแต่ละปีงบประมาณ  เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ  ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทั้งที่ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ
ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ส่วนราชการทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน  ที่ให้ความร่วมมือ  ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้  ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  จัดได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปฏิบัติ เพื่อความผาสุขของประชาชนในท้องถิ่นตำบลคลองน้ำไหล  ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 11.55 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 152 ท่าน