หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2562  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ช่วงเวลา 11.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารสวัสดิการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 13.37 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 23 ท่าน