หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
ประกาศสรุปโครงการแต่ละหมู่บ้าน2563
 
ประกาศสรุปโครงการแต่ละหมู่บ้าน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รายละเอียดสรุปโครงการแต่ละหมู่บ้าน2563
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 39  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จึงประกาศสรุปโครงการแต่ละหมู่บ้านตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จึงขอประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 15.23 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 16 ท่าน