หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต. งปม.รายจ่ายประจำปี 2563
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การรบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รายละเอียดข้อบัญญัติ2563
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และนายอำเภอคลองลาน ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ตามหนังสืออำเภอคลองลาน ที่ กพ 0023.10/703 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ในหมวด 2 ลักษณะงบประมาณ ข้อ 9, ข้อ 10, ข้อ 13, ข้อ 14, ข้อ 15, ข้อ 16, ข้อ 17, ข้อ 19 และข้อ 39   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จึงขอประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 15.10 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 22 ท่าน