หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 11/2562)  
บัญชีโอนงบประมาณ (โอนครั้งที่ 11/2562)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11/2562 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้มีมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2562  โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หมวด 4 ข้อ 27 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จึงได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดสามารถเปิดดูที่ www.khlongnamlai.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด และบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 13.49 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 16 ท่าน