หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปรับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.คลองน้ำไหล [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปี [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.คลองน้ำไหล [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการบริหารงานบุคคล [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
คู่มือการใช้งานระบบ E-plan [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)