หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 

 
 
   
 
รายงานผลการฟังคำอธิบายแบบตรวจประเมิน LPA [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการอบรม หลักสูตร กระบวนการจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบใหม่(ฉบับที่3) พ.ส.2561 และแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ๋นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร \"นักสังคมสงเคราะห์ รุ่นที่ 1\" [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร กระบวนการจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น การตั้งงบประมาณการรับเงินอุดหนุนทั่วไป ตามระเบียบใหม่ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 และแนวทางการจัดทำงบประมารรายจ่ายประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตร \"สาธารณภัยกับการช่วยเหลือประชาชนภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน แก้ไขถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกอบกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายพัสดุภาครัฐในภารกิจบทบาทและหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตร \"วิธีปฏิบัติใหม่่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หลักการตั้งงบประมาณจำแนกหมวด/ประเภท รายจ่ายต่างๆ การโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชนในบริบท :การบริหารจัดการเบี้ยยังหายผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการฝึกอบรม \"เทคนิคการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย\" [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตร \"เพิ่มศักยภาพบึคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน/ศูนย์พัมนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการถ่ายทอดความรุู้หลักสูตรแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในองค์การ โดยนายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตรการพิมพ์หนังสือราชการ โดยกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ไฟล์บรรยายถ่ายทอดความรู้แผน PMQA หลักธรรมาภิบาล โดยกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ [ 4 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
หนังสืองานสารบรรณ และไฟล์บรรยายของ กสิวัฒน์ ไล้ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 27 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2      3      4