หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ นโยบายบริหารความเสี่ยง ลว 29 ก.ค. 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ลว 29 ก.ค .2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ มาตรการสร้างจิตสำนึกความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ลว 29 ก.ค. 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประะกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลว 29 ก.ค. 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ลว 29 ก.ค. 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลว 29 ก.ค. 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ อบต.คลองนำ้ไหล เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2