หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2/2564  
 

  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
เรื่อง  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี  สมัยที่ ๒/๒๕๖๔
  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔  ในระหว่างวันที่  วันที่  ๑๖ - ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔ เป็นเวลา  ๑๕  วัน  ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  ลงวันที่  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  แล้วนั้น
  อาศัยอำนาจความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ.๒๕๖๒  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/๒๕๖๔  ในระหว่าง  วันที่  ๑๖ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๔  หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีเรื่องเสนอต่อสภาขอให้เสนอมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 10.43 น. โดย คุณ จรีรัตน์ เถาตะมะ

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 055-786-399
ต่อ 23
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10