หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.คลองน้ำไหล ครั้ง
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.คลองน้ำไหล ครั้งที่ 4/2562  
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และตามหมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26  การจัดทำแผนการดำเนินงานฯ (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานฯ และข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 14.22 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย