หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 


นายประสิทธ์ ณ นคร
ประธานสภา อบต.
 


นายสมชาย ลออวรากุล
รองประธานสภา อบต.


นายยุทธกิต หอมกระโทก
เลขานุการประธานสภาฯ
 
 


นายถนอม สุขรัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ 1


นายต่วน วงค์พรมมา
สมาชิก อบต. หมู่ 1


นางเชิงขวัญ นวลงาม
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นายปรัญชัย เตชะ
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นายไพรสัณฑ์ เพียรพิทักษ์
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายปิยพงษ์ วงค์เมืองคำ
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายสัมพันธ์ ผาดาวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ 4


นายธีระ ม่วงสาร
สมาชิก อบต. หมู่ 4


นายภูวนารถ พลายประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ 5


นายวิรัตน์ อธิคาร
สมาชิก อบต. หมู่ 6


นายเฉลียว กลิ่นซ้อน
สมาชิก อบต. หมู่ 6