กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 


นายเอกชัย เมืองโคตร
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองน้ำไหล


นายราเชนทร์ สมศักดิ์
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
 
 


นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกนกลักษณ์ วะจะนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพิลาวัลย์ ราชจันทร์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นายกิตติพล กองแก้ว
นิติกร


นางเรณู กันธิยาวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปาริชาติ ศรีวิชัยจันทร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสุวรรณี จันทร์ต้น
เจ้าพนักงานธุรการ