กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 

 
 
   
 
รายงานผลการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร/หนักงานส่วนท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
หลักสูตรตำบลคลองน้ำไหล 2558 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการถ่ายทอดความรู้การพิมพ์หนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก โดยไม่ใช้งบประมาณ [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานการฝึกอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 หลักสูตรการยกระดับการท่องเที่ยวโดยประชุมตามบริบทคลัสเตอร์กลุ่มจังหวัด [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการอบรม [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน \\\"จักรยานสูบน้ำ\\\" [ 4 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการฝึกอบรม [ 28 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตร\'\'ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 และการบริหารงบประมาณขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด [ 15 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตรการพิมพ์หนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ โดยไม่ใช้งบประมาณ [ 15 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ผลคะแนนก่อนและหลังการอบรมหลักสูตรการพิมพ์หนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี [ 10 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
ไฟล์ประกอบการบรรยายอบรมการพิมพ์หนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 [ 10 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการเป็นวิทยากรเรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น \'\'การเข้าถึงและการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทางเลือก /พลังงานทดแทน\" 1-2 มีนาคม 2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลถ่ายท้อดความรู้แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-25614) ให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย [ 9 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)     2      3