กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 

 
 
   
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตร\'\'ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 และการบริหารงบประมาณขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด [ 15 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตรการพิมพ์หนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณฯ โดยไม่ใช้งบประมาณ [ 15 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 1  
 
ผลคะแนนก่อนและหลังการอบรมหลักสูตรการพิมพ์หนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี [ 10 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 5  
 
ไฟล์ประกอบการบรรยายอบรมการพิมพ์หนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 [ 10 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการเป็นวิทยากรเรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น \'\'การเข้าถึงและการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทางเลือก /พลังงานทดแทน\" 1-2 มีนาคม 2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลถ่ายท้อดความรู้แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-25614) ให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย [ 9 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลถ่ายทอดความรู้แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564)สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลและผู้ที่สนใจ [ 9 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือความรู้พลังงานทดแทน จักรยานสูบน้ำ [ 11 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการอบรม หลักสูตร นักวางแผนพัฒนท้องถิ่นรุ่นที่ 18 [ 8 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตร\"แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน [ 27 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 18 [ 27 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 82  
 
คู่มือการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ [ 20 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 82  
 
คู่มือการใช้งานเตาซุปเปอร์อั้งโล่ [ 25 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 86  
 
คู่มือการใช้เตาย่างไร้ควัน [ 25 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 78  
 
คู่มือการใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร [ 25 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 115  
 
  (1)     2      3