ประกาศสอบราคาจ้าง 23 โครงการ  
 

          ประกาศสอบราคาจ้าง  จำนวน  23  โครงการ  ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคลองน้ำไหลเหนือ
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมูี่ที่ ๒ บ้านคลองน้ำไหล
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านบึงหล่ม
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองใหญ่ใต้
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
บ้านสุขสำราญ
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านมอเศรษฐี
๗.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
(จำนวน ๒ ซอย) หมู่ที่ ๑๑  บ้านคลองปิ่นโต
๘.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งหญ้าคา
๙.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองหัวแหวน
๑๐.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
(จำนวน ๒ ซอย)  หมู่ที่  ๑๕  บ้านศรีดอนชัย
๑๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
(กลุ่มบ้านกะเหรี่ยง)  หมู่ที่  ๑๖  บ้านสามัคคีธรรม
๑๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
(จำนวน ๒ ซอย)  หมู่ที่  ๑๗  บ้านรวงผึ้งพัฒนา
๑๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
(ซอยศาลเ้าแม่)หมู่ที่  ๑๘ บ้านไร่อุดม
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่  ๑๙  บ้านใหม่วงศ์เจริญ
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่  ๒๒  บ้านหนองปลาไหล
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่  ๒๓ บ้านหล่มชัย
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่  ๒๔ บ้านคลองใหญ่ใหม่
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่  ๒๕ บ้านใหม่ศรีสุวรรณ
๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่  ๒๖ บ้านบึงทรัพย์เจริญ
๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่  ๒๗ บ้านร่มโพธิ์ทอง
๒๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ คศล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และ
รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๑ บ้านคลองน้ำไหลเหนือพัฒนา
๒๒. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙
บ้านคลองพลู
๒๓. โครงการก่อสร้างอาคารสวัสดิการเพื่อประชาชน หมู่ที่ ๒๑
บ้านคลองน้ำไหลเหนือพัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2556 เวลา 16.49 น. โดย คุณ จันทิมา วัฒนศิริ

ผู้เข้าชม 260 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ส.ค. 2554