ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 12 โครงการ  
 

                ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 12 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่6 บ้านบึงหล่ม
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสุขสำราญ
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านมอเศรษฐี
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22
บ้านหนองปลาไหล
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 26
บ้านบึงทรัพย์เจริญ
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 28
บ้านคลองด้วน
7.โครงการก่อสร้างถนนสาหลักไร้ฝุ่นภายในตำบลคลองน้ำไหลหมู่ที่ 6,12,15
8.โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล (ตามโครงการนโยบายนายกสิ้นฝนถนนสวย)หมู่ที่ 3,4,9,16,18,25
9.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านคลองหัวแหวน
10.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 24 บ้านคลองใหญ่ใหม่
11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
บ้านคลองน้ำไหลเหนือ
12.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21
บ้านคลองน้ำไหลเหนือพัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2556 เวลา 15.45 น. โดย คุณ จันทิมา วัฒนศิริ

ผู้เข้าชม 358 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ส.ค. 2554