กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 


นายอุดมทรัพย์ นาคพงษ์
กำนัน
 
 


นายอุดร ตะมะวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นางกฤษณา แสงอรุณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นางจันทรา วงค์เมืองคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายไพร เสนาพิทักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายไพศาล จุลพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นางสมจิตร กลิ่นซ้อน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายอำนวย บัวสด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายบุญเชิด เทพมงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายประสิทธิ์ พรายสังข์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9