ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองน้ำไหล
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 20 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562157,290112,784----------270,074
256152,95646,61577,15661,60659,52077,79161,25053,43953,14599,32182,802186,895912,496
256021,24237,70255,68557,50563,49262,30762,04558,02650,76155,42045,74735,341605,273
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 ส.ค. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,787,843
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี