[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... หน้าสุดท้าย >> [20]

นายคมเพชรขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายคมเพชร คุ้มอยู่
องค์การบริหารส่วนตำบล วังบัว
จังหวัด กำแพงเพชร


นางภัณฑลาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางภัณฑลา ผาแสนเถิน
องค์การบริหารส่วนตำบล วังบัว
จังหวัด กำแพงเพชร


นางเกวรีย์ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางเกวรีย์ จันคง
องค์การบริหารส่วนตำบล ลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร


นางสาววารินทร์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาววารินทร์ เนินพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบล ปางตาไว
จังหวัด กำแพงเพชร


นางสาวนวลจันทร์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวนวลจันทร์ แซ่ล้อ
องค์การบริหารส่วนตำบล บึงทับแรต
จังหวัด กำแพงเพชร


นางสาวมาริสาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวมาริสา หนูเผือก
เทศบาลตำบล ลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร


นางกาญจนาขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางกาญจนา ตันเจริญ
เทศบาลตำบล ลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร


นายบัณฑิตขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายบัณฑิต เจริญวงษ์
เทศบาลตำบล ปากดง
จังหวัด กำแพงเพชร


กู้เกียรติขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กู้เกียรติ โตรู้มั่น
องค์การบริหารส่วนตำบล วังบัว
จังหวัด กำแพงเพชร


นายวัฒนาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวัฒนา ซาบุตร
องค์การบริหารส่วนตำบล วังบัว
จังหวัด กำแพงเพชร


เพ็ญประภาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เพ็ญประภา รัตนชมภู
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน
จังหวัด กำแพงเพชร


ชินวัฒน์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชินวัฒน์ รัตนชมภู
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน
จังหวัด กำแพงเพชร


เด็กหญิงอภิชญาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กหญิงอภิชญา ใจสมัคร
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง
จังหวัด กำแพงเพชร


นางสาวสุกัญญาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุกัญญา เขียวเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง
จังหวัด กำแพงเพชร


สมิตาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมิตา อรรควงษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง
จังหวัด กำแพงเพชร


นางจีราวรรณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางจีราวรรณ์ ต้นสำโรง
เทศบาลตำบล เขาคีริส
จังหวัด กำแพงเพชร


นางรัตนาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางรัตนา สงวนสุข
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง
จังหวัด กำแพงเพชร


นางสาวใจทิพย์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวใจทิพย์ โชติรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว
จังหวัด กำแพงเพชร


นางสาวศิริเพชรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศิริเพชร แก้วจันทร์
เทศบาลตำบล ลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร


นายประทีปขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายประทีป คำบรรลือ
เทศบาลตำบล ลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร


นายสหภาพขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสหภาพ จั่นเพชร
เทศบาลตำบล ลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร


นางปรียานุชขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางปรียานุช ชัยรัตน์ฺ
เทศบาลตำบล ลานกระบือ
จังหวัด กำแพงเพชร


กัญญาพัชรขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กัญญาพัชร จำปาทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว
จังหวัด กำแพงเพชร


นายดาวเรืองขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายดาวเรือง สารโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบล บึงทับแรต
จังหวัด กำแพงเพชร


นายบุญเลยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายบุญเลย ไพโรจน์
องค์การบริหารส่วนตำบล บึงทับแรต
จังหวัด กำแพงเพชร


นายยี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายยี้ ทองโตนด
องค์การบริหารส่วนตำบล บึงทับแรต
จังหวัด กำแพงเพชร

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
507
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองน้ำไหล
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร